Geodataplanen skal være en konkret, handlingsrettet plan preget av klare prioriteringer, realistiske mål, fornuftige tiltak og konkrete resultatmål. Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig.

Satsingsområder 2020

  • Bidra til fellestiltak og kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling.
  • Bidra til økt forståelse og bruk av tematiske data i beredskapsarbeid
  • Prioritere arbeid med kartlegging av tur- og friluftsruter i Agder
  • Gjennomføre kvalitetshevingstiltak i matrikkelen.

Geodataplanen

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven av 2008 med tilhørende kart- og planforskrift § 5 og departementets veiledning. Der står det blant annet at samarbeidet (om DOK) mellom kommuner og statlige etater skal baseres på inngåtte geodataplaner som omfatter hele fylker. Kartverket koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av de fylkesvise geodataplanene. Geodataplanene forutsetter inngåelse av såkalte FDV-avtaler med kommunene (forvaltning, drift og vedlikehold).

Norge digitalt-samarbeidet ble etablert på bakgrunn av Stortingsmelding 30, 2002-2003, og er nå også hjemlet i geodataloven. Norge digitalt-samarbeidet har utviklet maler og rutiner for geodataplanlegging og forvaltning, leveranser og distribusjon av geodata. Det er også utviklet mal for FDV-avtale, som er inngått for alle kommuner i Agder.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Kristiansand: Lars Fredrik Gyland