Foreløpig er det et brukerforum for Innlandet fylke og et brukerforum for Oslo og Viken fylker. Begge tar opp problemstillinger i forhold til sine kommuner og forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). NVDB brukerforum møtes tre-fire ganger i året, og setter aktuelle saker på dagsorden.

Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og det er representanter fra både vegforvaltning og kart- og geodata. I tillegg er Statens vegvesen og Kartverket representert i begge fora.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Målsetting

Overordnet målsetting er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata.

Hva er NVDB?

Om NVDB (vegvesen.no)

Kravspesifikasjon til ferdigvegsdata

Det er utarbeidet et forslag til kravspesifikasjon for ferdigvegsdata fra entreprenør. Denne er ment til bruk for kommunene i forbindelse med dataleveranser til NVDB og FKB i vegprosjekter. Formålet med dokumentet er å gjøre det enklere for entreprenørene å levere gode ferdigvegsdata til kommunene. På den måten kan kommunene oppfylle sine forpliktelser i forhold til oppdatering av lokale og nasjonale datasett.

Krav til ferdigvegsdata fra entreprenør

Spesifikasjonen skal være et levende dokument som revideres en gang i året i Brukerforum Innlandet. Kommunene oppfordres til å ta i bruk dokumentet i forbindelse med prosjektering av nye veganlegg (små og store) og eventuelt komme med rettelser til feil, eller innspill til forbedringer.

Ajourhold av vegtema

Kartverket har en egen side der man kan finne informasjon om ajourføring av FKB-Vegnett, FKB-TraktorvegSti og FKB-Veg.

Sekretariatet i Innlandet

  • Jørn Håvard Øversveen, Gjøvik kommune, leder
  • Per Kristian Bergstrøm, Hamar kommune
  • Kari Anne Midtvold, Statens vegvesen
  • Anita Høie, Kartverket, sekretær

Møtereferat sendes ut til representantene i Innlandet, og kan fås på forespørsel til Anita Høie.