Status om FDV av FKB-data

Økt bruk og lett tilgang til kartdata øker forventingene til gode og etterrettelige data. Dette igjen medfører at vi har behov for gode rutiner og metoder for å utføre vedlikehold og distribuering av dataene. Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene, noe som gir brukerne et godt kunnskapsgrunnlag.

Det sendes ikke eget varsel til alle parter ved oppstart av en FDV-runde for en kommune. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner når det nærmer seg FDV-runden. For generell informasjon om rutiner for forvalting, drift og vedlikehold, henvises det til Geovekst veiledningsdokumentasjon.

For fortløpende status FKB-dataene i våre fylker:https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/management/area/counties

Arbeidsdeling

 • Statens vegvesen sender inn data forløpende til Kartverket, eller legger dataene direkte i SFKB
 • E-verkene; Kartverket tar kontakt med hvert enkelt E-verk og avtaler leveranse
 • Kommunene som direkteoppdaterer i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket
 • Kommunene som ikke direkteoppdaterer i SFKB
  • Sender inn endrede FKB-databaser til Kartverket for innlegging i SFKB
  • Sender inn endringer på Vegnett i Kartverket
 • Kartverket utfører følgende
  • Oppdaterer SFKB med data fra kommuner som ikke oppdaterer direkte i SFKB
  • Utfører konsistenssjekker Bygg/ Tiltak, AR5 og Matrikkel
  • Utfører konsistenssjekk på samferdselsdatasettene (Veg, Vegnett, TraktorvegSti)
  • Tar inn data fra publikum gjennom løsningen «Rett-i-kartet»
  • Data oppdateres automatisk ved endring i SFKB (geonorge.no)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo og Viken: andreas.dyken og henrich.bolman.biorn