Kartverket Rogaland er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Rogaland, og utarbeider utkast til nye geodataplanar. Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Rogaland som vedtek geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden.

Hovudsatsingsområda i planperioden 2020 - 2023

Fylkesgeodatautvalet i Rogaland vil ha følgande fokusområde og satsingar i planperioden:

 • Sluttføre vegadresser i Rogaland
 • Få alle relevante detalj- og reguleringsplanar over på digitalt vektorformat
 • Auke tilgjenget til oppdaterte kartdata gjennom sentral forvaltning av FKB-data og plandata (geosynkronisering)
 • Gjennomføre regionsvise møte med dei samarbeidande kommunane
 • DOK – Det offentlege kartgrunnlaget
 • Purring på nasjonale geodataleverandørar for tilgang til oppdaterte data/metadata/dekningskart
 • Gi grunnlag for å førebygge og handsame kriser på ein betre måte
 • Vidare utvikling av prosjektet Temadata Rogaland
 • Havnedata
 • Marine grunnkart
 • Sluttføre resterande mellombels forretningar (MF) og attståande forretningar utan fullført oppmåling (MUF)

Geodataplanen

Geodataplanen er ein plan for Noreg digitalt-samarbeidet i dei enkelte fylka. Han omhandlar det dei lokale partane samarbeider om eller planlegg å samarbeide om i sin region. Arbeid som dei enkelte partane har ansvar for, men som ikkje er omfatta av samarbeidet, er ikkje ein del av denne geodataplanen.

Planen har av to delar:

 • Eit fellesdokument som er likt i alle fylka i landet. Dette dokumentet inneheld generell informasjon og overordna føringar for det lokale geodatasamarbeidet i Noreg digitalt. Her er det ei kort innføring i korleis Noreg digitalt-samarbeidet er organisert og kva som er dei viktigaste rammevilkåra for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal vere likt for alle fylke og ikkje endrast lokalt.
 • Ein fylkesgeodataplan som er utarbeidd spesielt for eit fylke eller ein region. Fylkesgeodataplanen handlar om dei aktivitetane det blir samarbeidd om lokalt.

I tillegg er det utarbeida ein handlingsplan (xlsx) som samstiller alle tiltaka for kvart enkelt prosjekt.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Rogaland er Steinar Wergeland: steinar.wergeland@kartverket.no.