Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gjelder for en periode på fire år og rulleres årlig. Planen vedtas av geodatautvalget i Østfold.

Hovedsatsningsområder for 2019-2022

 • Fokus på forbedret kvalitet og tilgjengelighet på matrikkelinformasjonen
  • Feilretting i matrikkelen, opplæring i matrikkellov med tilhørende forskrifter samt matrikkelklientverktøy
  • Gjennomføre nødvendige rettinger i matrikkel og grunnbok som følge av kommune- og regionreformen
  • Oppfølging av arbeidet med adressetildeling i samarbeid med kommunene
 • Etablere og ajourføre FKB-data fotogrammetrisk og etablering av ortofoto på en kostnadseffektiv god måte og etter en fornuftig og fagmessig plan
  • Aktiv geodataplanlegging med fokus på å samordne prosjektene regionalt
  • Statusanalyser på eksisterende data og bedre kvalitetskontroll ved bestillinger og mottak av data
 • Sørge for at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte
  • Tett oppfølging i forbindelse med forvaltningsrundene og kurs i oppdatering av kartdata
  • Ta i bruk nye rutiner for oppdatering av Vegnett i SFKB når dette blir tilgjengelig
  • Få til en forvaltning av ledningsdata for alle nettselskap i fylket
 • Etablere og forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten på digitale plandata
  • Etablere, kvalitetsheve og kontrollere digitale plandata
  • Sette i drift kontrollrutiner ved høring for hele fylket
  • Tilrettelegge for geosynkronisering
 • Etablere og forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten på temadatasett
  • Prosjekter på tur- og friluftsruter
  • Fokus på etablering, bruk og oppfølging av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene og mot DOK-dataeiere
 • Bidra til regionalt geodatasamarbeid (pkt. 2.6)
  • Bidra til å styrke de interkommunale GIS-samarbeidene, slik at de blir verktøy for kommunene og Norge digitaltpartene i fylket
  • Opprette kartleggingsregioner og planlegge langsiktig og syklusbasert i Geovekstprosjektene
 • Arrangere kompetansegivende fagdager og legge opp til erfaringsutveksling