Informasjon om tilgjengelige dybdedata eller terrengmodeller av havbunnen finner du her.

Er du på jakt etter detaljerte høydedata og terrengmodeller for landområdene, finner du dette gratis på høydedata.no. De frigitte dataene inngår i prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell og samles inn med fly eller helikopter påmontert laserskannere. Datasettene har en punkttetthet på 2 punkter per kvadratmeter, enkelte steder enda høyere punkttetthet. Prosjektet pågår i perioden 2016-2022, og målet er en landsdekkende høydemodell med oppløsning 1x1 meter.

Finn høydedata (høydedata.no)

Hvilke data er tilgjengelig?

På høydedata.no finner du følgende datasett for fri nedlasting:

  • Originale punktskyer (LAZ-format)
  • Terrengmodeller (DTM) på grid-format (Geotiff)
  • Overflatemodeller (DOM) på grid-format (Geotiff)

Disse datasettene etableres for hvert enkelt prosjekt (område), og oppløsningen kan variere fra prosjekt til prosjekt.

I tillegg blir det etablert nasjonale høydemodeller med en oppløsning på 1, 10 og 50 meter: 

  • Terrengmodeller: DTM1, DTM10, DTM50
  • Overflatemodeller: DOM1, DOM10, DOM50

Til enhver tid ligger det ferdige eksporter av tilgjengelige høydemodeller med 1 meters oppløsning. I tillegg er komplette datasett med 10 og 50 meters oppløsning tilgjengelig på GeoTIFF-format.

De nasjonale høydemodellene i høydedata.no oppdateres fortløpende med ferske detaljerte høydedata. Det benyttes ingen støttedata utover punktskyene i genereringen, noe som kan medføre noe støy i vannområder og i overgang mellom vann og land.

Bruk av kartlag og verktøy

Når du har valgt område/ prosjekt, vil standard visning være en delvis gjennomsiktig skyggerelieff av terrenget, med topografisk gråtonekart i bakgrunnen. Du vil nå ha mulighet til å skru av og på ulike kartlag og kombinere disse. Følgende høyde-kartlag er tilgjengelig:

  • DTM Helning Grader (Terrenghelning i grader)
  • DOM Skyggerelieff (Sol og skygge ved 40° solhøyde på digital overflate modell)
  • DTM Skyggerelieff (Sol og skygge ved 40° solhøyde på digital terreng modell)
  • DOM Høydeplott (Høydevariasjon innenfor skjermutsnitt – overflatemodell)
  • DTM Høydeplott (Høydevariasjon innenfor skjermutsnitt – terrengmodell)

Det er i tillegg mulig å endre bakgrunnskart og legge til veger, stedsnavn, høydekurver og administrative grenser.

I høydedata.no er det verktøy for tegning av høydeprofiler over terreng eller overflate. Det finnes også et eget 3D-vindu som aktiveres ved å klikke på lenken «punktsky» bak hvert prosjektnavn.

Tilgjengelige API-er/tjenester

Alle kartlagene på høydedata.no er tilgjengelige i standardiserte maskingrensesnitt som WMS-tjenester.

Oversikt over alle høyde-tjenestene finner du på Geonorge (ekstern lenke).

Veiledning om WMS her.

Lukkede data

Merk at det på høydedata.no også ligger noen datasett og kartlag/WMS-tjenester som kun er tilgjengelig for Norge digitalt-parter (krever innlogging). Disse kan du eventuelt bestille gjennom en av Kartverkets forhandlere.

To datasett med 10 m oppløsning

Grunnlaget for den nasjonale høydemodellen på høydedata.no er en tidligere etablert landsdekkende terrengmodell DTM10. Denne vil i en overgangsfase fortsatt være tilgjengelig for nedlasting via Geonorge. Det er lagt ned et betydelig arbeid i kvalitetskontroll av den gamle modellen, spesielt med tanke på en god overgang mellom land og sjø/innsjø, men den oppdateres ikke lenger og vil derfor ha en mindre nøyaktighet enn DTM10-modellen som tilbys fra høydedata.no.