Retting av feil ved tinglysing

Hvis du oppdager at et dokument som er sendt til tinglysing har blitt tinglyst på feil måte, for eksempel at det er notert feil panthaver eller feil eierbrøk i grunnboken, så kan du sende oss et brev og forklare hva vi har gjort feil og be oss om å rette grunnboken. Vi vil da vurdere om feilen kan rettes etter tinglysingsloven § 18. Hvis feilen ikke skyldes saksbehandlingen i Kartverket, men uteglemmelse, feilskrift eller andre omstendigheter, så kan du be om at feilen rettes ved inkurie.

I brevet som du sender oss, må du oppgi hva slags type dokument det gjelder, hvilket dokumentnummer det har fått i grunnboken, hvilken dato det ble tinglyst, hva som er feilen, og ditt navn og adresse.

Når saken er vurdert vil vi fatte et vedtak, enten om at feilen skal rettes eller at den ikke kan rettes. Du vil få et brev i posten hvor vi underretter deg om resultatet. Hvis du er uenig i konklusjonen og ønsker å gå videre med saken, kan du anke vedtaket til Borgarting lagmannsrett.

Les mer om retting av feil og inkurie i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 1.2.

Klage på dokumentavgift

Noen ganger kan dokumentavgiften bli beregnet feil. Hvis dette gjelder deg, så kan du sende oss et brev og be oss om å gjøre en ny dokumentavgiftsberegning. I brevet må du fortelle oss hvilket dokument det gjelder, hva du mener er riktig beregning av dokumentavgiften og hvorfor. Du må også gi oss fakturanummeret for den fakturaen du har mottatt og kontonummeret ditt som en eventuell refusjon skal tilbakebetales til. Det er bare den personen som den opprinnelige fakturaen er adressert til som kan få refusjon.

Mens klagesaken er under behandling må du betale fakturaen som du har fått innen forfallsdatoen.

Når klagesaken om dokumentavgiften er ferdig behandlet, vil vi sørge for tilbakebetaling til din konto, såfremt du vinner frem med din klage. Hvis vi mener at den opprinnelige beregningen av dokumentavgiften var riktig, vil vi videresende klagen din til Skattedirektoratet som er klageinstans i dokumentavgiftsspørsmål. Når saken er endelig avgjort, vil du få et brev med underretning om resultatet.

Les mer om dokumentavgift og hvilke fritak som finnes.

Anke over tinglysingsvedtak

Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett av alle som har rettslig interesse i å få overprøvd avgjørelsen. Fristen for å anke er en måned fra man har fått, eller burde ha skaffet, seg kjennskap til avgjørelsen. For de som får melding om avgjørelsen i rekommandert brev begynner ankefristen å løpe fra avsenderdagen.

I anken må du opplyse om hvilken tinglysingsavgjørelse det gjelder og hvilken endring du ønsker. Anken skal sendes til Kartverket Tinglysing, 3507 Hønefoss, eventuelt til Kartverket Ullensvang, 5788 Kinsarvik dersom det gjelder en borettslagsandel. Etter innledende saksbehandling blir anken sendt videre til lagmannsretten, som avgjør saken. Borgarting lagmannsrett er ankedomstol for alle tinglysingsavgjørelser, også avgjørelser som gjelder andeler i borettslag.

Gebyret for å anke en avgjørelse er seks ganger rettsgebyret, til sammen 7 032 kroner. Gebyret skal betales på forskudd til Kartverkets kontonummer 6345 05 02415, innen utløpet av ankefristen. Merk betalingen med eiendommens kommune-, gårds- og bruksnummer eller andelsnummeret i et borettslag og borettslagets organisasjonsnummer. Offentlige organer og advokater med særskilt tillatelse, kan betale etterskuddsvis. Manglende betaling kan føre til at anken blir avvist.

Regler om anke av tinglysingsavgjørelser er gitt i tinglysingsloven § 3, fristreglene i tinglysingsloven §§ 10, 10a og 10b.

Les mer om dekning av saksomkostninger i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 1.4.

Klage på eiendomssak hos kommunen

Dersom det ligger feil opplysninger om din eiendom i matrikkelen, kan det i enkelte tilfeller klages.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når ikke annet er bestemt. Departementet er klageinstans for vedtak gjort av Kartverket som sentral matrikkelmyndighet. Kartverket er klageinstans for kommunale vedtak om utlevering av opplysninger fra matrikkelen.

For detaljert informasjon om hva det kan klages på, lenkes det her til et dokument som er utarbeidet for opplæring av kommunen som lokal matrikkelmyndighet, «Saksgang fellesregler – Klage» (pdf).