Norge digitalt samarbeidet har i perioden 2010 til 2017 jobbet for å få på plass kommunale planregistre. Kommunens vedtatte regulerings- og kommuneplaner er tilrettelagt på digitalt form og utveksles med partene i Norge digitalt. Satsingen fra 2010 til 2017, har tilført samarbeidet plandata utover forskriftsfestet krav. Planer etter eldre lovgiving er derfor også i stor grad delt med partene i Norge digitalt. SePlan.no viser status for plandata som er tilgjengelige gjennom Norge digitalt.

Satsingen går nå inn en neste fase. I perioden 2018 til 2020 vil oppmerksomheten rettes mot å sikre oppdaterte plandata i Norge digitalt arealplanløsning, både vedtatte planer og planforslag. Arealplanløsningen gjelder kun data av selve plankartet. Norge digitalt parter med nytte av tilgang til plandata ett sted, Norge digitalt arealplankartløsning, går sammen om å støtte kommunene økonomisk i oppsett og drift av geosynkronisering av plandata.

Målsetningen er at Norge digitalt arealplankartløsning skal være løpende oppdatert for minst 160 kommuner gjennom bruk av geosynkronisering i løpet av plansatsingsperioden. Partene har størst behov for tilgang til planer fra kommuner med mye aktivitet og hyppig oppdatering av sitt planregister. Dette vil være førende for hvilke kommuner som prioriteres for støtte til oppsett og drift av geosynkronisering gjennom Norge digitalt. Kommuner som ikke geosynkroniserer vil foreløpig følge de ordinære FDV-rutinene med SOSI-filleveranser. Kartverket vil i tillegg til finansieringen gjennom Norge digitalt, søke om finansiering andre steder. Dette for å styrke planplansatsingen, og sikre synkronisering fra flere kommuner.

Mer informasjon om Norge digital-partenes tilgang til vektoriserte kart av arealplaner, finnes i Veileder for bruk av geodata - tilgang til arealplaner gjennom ND-arealplankartløsningen (pdf.)

Norge digitalt arealplankartløsning vil bli utvidet til også å inneholde planer som er sendt på høring, samt planer det er varslet oppstart av. For kommuner som setter opp geosynkronisering av plandata vil også planstatusene «varsel om oppstart» og «høring», bli synkronisert.

Kartverket har ansvar for gjennomføring av satsningen etter føringer og prinsipper vedtatt av Plandataforum under Norge digitalt, se dokument på Geonorge for nærmere beskrivelse (pdf). Plandataforum har også funksjon som rådgivende organ der skjønnsmessige vurderinger må til, eller der prinsippene bør revurderes eller presiseres.

Mer informasjon om plansatsingen framgår av dokumentet Beskrivelse av plansatsingen (pdf). 

Kommunale prosjekter

Mange kommuner har fortsatt behov for å digitalisere eller heve kvaliteten på sine plandata for gjøre sitt plandataregister mer komplett. Flere konsulentfirma tilbyr tjenester for å digitalisere plankart og kvalitetsheve plandata.

Kommunene trenger ikke gjennomføre egen anbudskonkurranse hvis man velger å bruke Kartverkets rammeavtale (se siden om planprosjekter).