Kartverket har saman med kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre vore med i ei rekkje prosjekt for å få etablert digitale planregister. Ein del kommunar har også gjort det på eiga hand.

Kartverket har ei rammeavtale med tre firma om å digitalisere analoge planar og etablere saumlause planbasar. Kommunar som ønsker å bruke avtala, kan kontakte fylkeskartkontoret for meir informasjon. Kommunen kan og sende epost til post@kartverket.no, eller ta kontakt på telefon 32 11 80 00. Kommunar som har hatt eigne prosjekt, kan også gi informasjon om korleis dei har gjennomført deira prosjekt.

Rapportar frå eit par av dei første prosjekta