Skip to content

Verktøy for planarbeid

Få hjelp i planarbeidet - mellom anna til å oppnå rett teknisk kvalitet på kartgrunnlag, arealplanar og planregister.

Lenker til lover, forskrifter, rundskriv, rettleiingar og nettsider som kan vere til nytte i arbeidet med arealplanar og planregister.

Read more

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner kan endres. Hvor stor endringen er, avgjør hvordan den skal håndteres i planregisteret.

Read more

Dispensasjoner fra endelig vedtatte arealplaner skal føres inn i planregisteret, og noen skal georefereres.

Read more

Alle arealplaner skal gis en nasjonal arealplan-ID, som er et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn.

Read more

Rundt alle elektriske anlegg oppstår det elektromagnetiske felt. Utbygging av kraftlinjer og luftspenn krever derfor at tiltak vurderes og utredes i form av sikringssoner.

Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang prosjekter om digitale planprosesser, romlige arealplaner, digitale planbestemmelser. Kartverket deltar i prosjektene.

Read more

Her er en oversikt over de siste endringene som er gjort i SOSI-standarden for plandata fra versjon 4.1 til gjeldende versjon.

Read more

Når en arealplan er ferdig konstruert, bør vektorfila kvalitetssjekkes. Da kan man bruke programmet SOSI-vis for å tegne opp innholdet i fila, og så kjøre kontrollprogrammet SOSI-kontroll. SOSI-kontr...

Read more

Programmet SOSI-vis har filer for visning og presentasjon av arealplaner.

Read more