Nasjonal database for turruter skal:

 • Danne et godt kunnskapsgrunnlag for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering
 • Sikre god forvaltning av friluftsområder ved å
  • Være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
  • Være viktig basisinformasjon i arbeidet med planer for friluftslivets ferdselsårer
 • Sikre godt kartgrunnlag i beredskapssammenheng, som redningsaksjoner og uttrykninger
 • Bidra til å fremme friluftsliv ved at samlet informasjon om turruter er lett tilgjengelig for alle i en database og gjennom avledede produkter

Fritt tilgjengelig

Når dataene samles i en nasjonal database, vil alle få det samme datagrunnlaget. Kvalitetssikring og forvaltning av kartdata krever både ressurser og kompetanse. Kartverket har lang erfaring med slikt arbeid og kan gjøre denne jobben. Det vil være mer effektivt enn om alle skulle bruke tid på bearbeiding av dataene før de kan tas i bruk. Dataene i Nasjonal database for turruter er å betrakte som temadata, og de vil være fritt tilgjengelige i standardiserte formater. Dataene for hele landet kan lastes ned fra Kartverkets nettsider og brukes i henhold til Kartverkets vilkår for bruk.

Nedlasting av database i Geonorge

Vilkår for bruk av Kartverkets frie datasett

Dataene finnes også tilgjengelig for innsyn i Kartverkets kartløsning Norgeskart.no (velg Temakart / Friluftsliv)

Krav til turruter i turrutebasen

 • En turrute som skal forvaltes i databasen for turruter  må være merket/skiltet og være knyttet opp mot et forvaltningsregime. Det betyr at det må være noen som har ansvar for tilrettelegging som skilting og/eller merking av turruta.
 • Materuter og stier uten skilting/merking kan registreres dersom de har en funksjon for en turrute det er knyttet et forvaltningsregime til.
 • Turruter som er merket/skiltet og kartlagt med offentlige midler bør registreres i turrutebasen.
 • Det samme gjelder data som viser sti- og løypeplaner i kommunene eller andre som er ansvarlige for slike planer.
 • Det skal ikke registreres turforslag i databasen, men turrutene som er registrert i turrutebasen kan benyttes i karttjenester på internett og som grunnlag for produksjon av papirkart som viser turforslag.
 • Merkede og skiltede turruter som ikke allerede er registrert i turrutebasen, skal registreres.
 • Endringer i geometri skal registreres, dersom man finner feil i dataene som allerede er lagt inn i turrutebasen.
 • Turruter som ikke lenger er i bruk skal fjernes fra turrutebasen.
 • Merkehåndboka beskriver fremgangsmetode, krav og tips for tilrettelegging av turruter.

Se også video med informasjon om turruter

Rett i kartet - mulighet for tilbakemelding

Det er viktig at turruter meldes til Kartverket slik at turruter til enhver tid er så oppdatert som mulig. Ønsker du å melde inn en turrute, gi Kartverket en tilbakemelding, eller melde fra om feil eller avvik i noen av turrutene?
Da kan du gjøre det i «Rett i kartet» - rettikartet.no

Det er laget tre instruksjonsvideoer om hvordan melde inn til Rett i kartet:

Kontaktinfo

Ta kontakt med Kartverket hvis du trenger hjelp til å melde inn en turrute – telefon 32118000 eller pr e-post

Veileder

Mer informasjon om kriterier for turruter, forklaring til arbeids- og rollefordeling og metode for datafangst og forvaltning finner du svar på i veilederen for datafangst og forvaltning av Turruter.

Veileder for datafangst og forvaltning av turruter (pdf)

Produktspesifikasjonen

Produktspesifikasjonen for turruter skal følges når data legges inn i databasen. Det er Kartverket som sørger for at dataene forvaltes i henhold til produktspesifikasjonen. I produktspesifikasjonen finner du mer informasjon om hva slags informasjon og verdier knyttet til turruter som kan forvaltes i databasen.

Produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter