Skip to content

Kart og kartlegging

Les korleis kart blir til og om det omfattande arbeidet som ligg bak, om korleis ein måler høgda på ein fjelltopp og tyngdekrafta på ein innsjø.

Både satellittar, flyfoto og laserskanning frå fly blir brukt til å måle høgde over havet (hoh.). I tillegg må ein framleis måle manuelt langs bakken for at høgdene skal bli heilt nøyaktige.

Read more

Eit kart er ei forminska teikning av ein del av jordas overflate sett rett ovafrå. Eit godt kart formidlar bodskapet tydeleg og fortel ei historie.

Read more

Arbeidet med å lage kart kan delast inn i geodetisk grunnlag (referanseramme), datafangst, generalisering og trykking og mangfaldiggjering.

Read more

Alle kart har eit rutenett eller koordinatsystem som kan brukast for å stadfeste stader. Koordinatsystemet på kartet kan samanliknast med x- og y-koordinatar i eit aksesystem.

Read more

Jordkloden er kontinuerlig i endring. For å overvåke endringene bruker vi stadig mer avanserte satellitter, måleinstrumenter og teknikker.

Read more

Changes to and movements on the Earth are measured by the Norwegian Mapping Authority with an accuracy down to one millimetre from its geodetic observatory in Svalbard. Remote celestial objects known ...

Read more

Forskere ved Kartverket har utarbeidet en ny oversikt over hvordan Norge beveger seg basert på data fra et landsdekkende nettverk av GPS-stasjoner.

Read more

Klokkene våre er laga slik at 24 timar skal vere den tida jorda bruker på å snurre éin gong rundt seg sjølv, men jorda snurrar ikkje like fort kvar dag. Det kjem av at jordmassane flytter på seg.

Read more

Kor mykje blir vi trekte ned mot sentrum av jorda? For å kunne kartleggje og overvake jorda, må vi også måle endringar i tyngdekrafta.

Read more

Synker havet eller hever landet seg? Landheving slik vi kjenner den i Skandinavia skyldes i hovedsak siste istid. Store mengder is lå over Skandinavia og trykket landet ned. Da isen smeltet, begynte l...

Read more

Svalbard blir stadig høyere. Nye målinger forklarer hvorfor landhevingen er større enn det modellene forutser.

Read more